Värderingsstyrt ledarskap skapar energi och dynamik

Vad styr ditt företag, din organisation? Är det mätbara vinstmål? Är det era affärsmål?
Eller är det en gemensam värdegrund och en gemensam strävan som driver er organisation framåt?
Kanske är det både och.

Värderingsstyrda mål och ett värderingsstyrt ledarskap har en stor potential. Tidigare har man fått människor att anpassa sig efter företagen, men idag är det tvärtom. Människor söker sig till företag vars värderingar stämmer överens med deras egna. Och om företagen kan få del av drivkraften i människors engagemang kopplat till en gemensam värdegrund, så kan man nå otroligt långt.

Det är viktigt att man har en gemensam vision och att man hela tiden pratar om den. Men, det är lika viktigt att ha en gemensam värdegrund som plattform och att man talar också om den hela tiden. En värdegrund måste ständigt aktualiseras i organisationen för att vara levande för chefer och medarbetare. Ett gemensamt syfte för verksamheten och en gemensam värdegrund skapar en enorm kraft.

Men, det kräver också en stor tilltro till medarbetaren; Att man som chef verkligen tror att han eller hon vill väl och vill företagets bästa. Det handlar om chefens och ledarens människosyn. Om man verkligen vill fånga medarbetarnas engagemang och drivkraft, måste man ständigt arbeta med frågor som:

  • Vilka värderingar präglar den här organisationen?
  • Vad innebär de för oss?
  • Vad får de för konsekvenser för vårt uppförande/vårt beteende?
  • Vad behöver vi förändra och utveckla?

I ett gemensamt värdegrundsarbete frigörs energi som skapar dynamik i organisationen. Och ett värderingsstyrt ledarskap fångar upp och kanaliserar den energin i en kraftig gemensam framåtrörelse.

Värna och utveckla din personliga ledarstil

Det finns så många stilar och modeller för olika typer av ledarskap. Situationsanpassat ledarskap, agilt ledarskap, lean och diverse färganalyser. Du kan via tester få reda på om du är introvert, extrovert, visionär eller dominant. Men, jag tänker att oavsett vad som kommer fram vid olika tester, eller vilken modell ni valt att följa på just din arbetsplats, så är man till syvende och sist ändå en person. Också om man är chef och ledare. En person. En människa med känslor, vanor, sätt att kommunicera, invanda handlingsmönster och egna preferenser.  Allt det där som gör att du är du.
Och du behöver hitta en ledarstil som passar just dig. Det är din personliga stil som du skall värna, utveckla och även kommunicera mot både din chef och dina medarbetare: Så här jobbar jag! Det här är mitt sätta att leda och vara chef på! Den här stilen är jag trygg med.

Hur hittar man sitt eget personliga sätt att vara ledare på? Hur bottnar man sin ledarstil i sina egna värderingar och sin egen människosyn?
Din ledarstil påverkas av din personlighet, erfarenhet, förmåga och dina drivkrafter. Som ledare måste du bottna i din egen värdegrund. Du måste vara trovärdig gentemot dig själv och dina egna värderingar och du måste också kunna agera och handla på ett sätt som är i harmoni med hur du agerar och uttrycker dig i andra sammanhang.  Ett sätt som är i samklang med vem du är och den stil och personlighet som ligger för dig och som du är bekväm med.

Det handlar också om din människosyn. Hur ser du på dina medarbetare? Hur ser du på din chef? Och hur ser du på dig själv?
Är människor runt om dig utbytbara tillgångar? Eller är dina medarbetare värdefulla personligheter, som du känner och vet vad de har för drivkrafter, styrkor svagheter och kompetenser?

Det som utmärker en bra ledare är att människor gärna vill vara i hennes eller hans närhet.
– Människor ska vilja vara din hang-around, helt enkelt gilla att förknippas med dig, säger Anne-Charlotte Sverkström, som är managementkonsult på Effect Management i Karlstad. En bra ledare går före i motvind och ställer sig bakom sina medarbetare i medvind.
Hon poängterar att en ledare som tar ansvar också är en ledare som får respekt. En bra ledare visar i ord och handling vad som är ok och inte, alltså vilka attityder och beteenden som rimmar med organisationens vision och värdegrund.

Ska du som ledare kunna ta ansvar, gå före och i ord och handling visa vad som är OK, då behöver du vara helgjuten i ditt personliga ledarskap.

Så, punkta upp för dig själv vad som är dina viktigaste värderingar. Vad styr dig? Vad kan du inte göra avkall på eller kompromissa med i ditt ledarskap? Vem är din förebild? Varför? Vilken syn på andra människor runt omkring dig har du?

Att svara på de här frågorna är inte lätt. Det tar tid om man ska gå på djupet. Men, det är helt omistligt om man ska kunna utveckla sitt eget personliga ledarskap och vara trygg i det.

Meningsfulla mål leder till framgång

Mars, årets första vårmånad. Lite ljusare och lite längre dagar. Fågelsång på morgonen och hopp om varmare tider.

Snart har årets första kvartal gått. Hur ser resultatet ut för din organisation så här långt? Förmodligen satte ni upp nya fräscha mål vid årets början när 2017 ännu var ett oskrivet blad. Har organisationen kunnat jobba mot de målen? Framförallt; har era medarbetare jobbat mot målen?

”Den syn vi har på målstyrning idag behöver förändras radikalt” menar Alexander Holmberg, chefsutbildare, coach och skapare av Arrow-modellen, i en intervju med Bonnier ledarskap.
”Visst är många chefer vana att sätta mål. Men ofta glömmer vi tyvärr det viktigaste, att fundera på om våra medarbetare verkligen vill nå målen. Om de lockas av dem. Om de känns meningsfulla för dem. För om man inte vill nå ett mål, hur mycket kommer man då kämpa för att lyckas?”

Jag tror att Holmberg här sätter fingret på det allra viktigaste momentet i processen med att nå uppsatta mål. Man måste ha medarbetarna med sig. De måste involveras i målstyrningsprocessen och även ha egna personliga mål som är direkt kopplade till avdelningens och hela organisationens mål.

Det är lätt att tappa just det steget; medarbetarnas delaktighet i målstyrningen. Men, det blir viktigare och viktigare för varje år att involvera dem i detta. Förändringarna i samhället sker allt snabbare inom, kommunikation och medier, teknik och ekonomi. Våra medarbetare lever också i ett global-lokalt samhälle med tillgång till hela världens kunskap inom ett knapptryck. Det gör att man som ledare helt enkelt inte har råd att inte involvera sina medarbetare i målstyrningen.

Medarbetarna måste ha personliga mål som är betydelsefulla för dem själva. Mål som är personligen nåbara, grepp-bara och realistiska. Men, de personliga målen behöver också vara en tydlig del av de organisatoriska målen, de övergripande målen som gäller för hela företaget. Man måste som medarbetare kunna se sin egen roll i den stora helheten och att man som medarbetare är en viktig del av att jobbet blir gjort och att mitt bidrag spelar stor roll. Det handlar om sammanhang och förståelse. Om känslan av att höra till och vilja bidra.

Detta är en av de absolut viktigaste avgörande faktorerna för att ett företag ska ha framgång och nå sina mål.